Mötesplatser för äldre i älta. Mötesplats för äldre i Nacka Forum stoppas – igen


Bli volontär i Älta Kyrka - Nacka församling

Detta beslut fattas av kommunstyrelsens verksamhetsutskott med stöd av punkterna 91 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning Nacka seniorcenter Älta driver särskilt boende för äldre med 18 lägenheter i Älta centrum. Verksamheten fungerar bra men det är utmanande att driva en så pass liten verksamhet med god kvalitet och hållbar ekonomi. Fastighetsägaren Wallenstam vill gärna använda boendets lokaler till andra ändamål på sikt, eventuellt i form av ett seniorboende. Mötesplatser för äldre i älta ramen för det detaljprogram för Älta centrum som nu arbetas fram planeras ett särskilt boende för äldre med 54 platser med inflyttning senast Välfärd samhällsservice ser goda möjligheter och stora fördelar med att driva det nya planerade boendet i egen regi och då flytta befintliga kunder samt personal dit.

För att kunna presentera ett konkret förslag på affärsplan för ett nytt och större särskilt boende för äldre behöver flera saker utredas och förtydligas såsom juridiska förutsättningar, marknadsanalys och på vilket sätt fastigheten ska bebyggas.

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta - PDF Free Download

Det föreslås därför att Välfärd samhällsservice ska ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt särskilt boende för äldre i egen regi. Verksamheten bedrivs på två våningsplan och kompletteras med administrativa ytor på vindsplanet, där finns även gemensamhetslokal för hela fastigheten som används för vissa aktiviteter.

Boendet har 18 lägenheter varav flertalet är möjliga att använda för parboende. Boendet har inte single i östervåla i större omfattning sedan start Lokalerna är slitna och inte anpassade för att bedriva modern äldreomsorg. Bland annat är det ont om gemensamhetsytor och särskild plats för exempelvis träning saknas.

Arbetsmiljöverket har konstaterat att hygienutrymmena i de boendes lägenheter är för små ur arbetsmiljösynpunkt. NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen 2 2 5 kommun att bedriva omvårdnadsinsatser i hygienutrymmena efter 1 september Nacka kommun har svarat Arbetsmiljöverket 1 att kravet är orimligt och har begärt att få dispens.

Wallenstam AB ser behov av att använda lokalerna för andra ändamål framöver och vill gärna att Nacka seniorcenter Älta hittar nya lokaler.

Other languages with Google Translate

Wallenstam AB överväger möjligheten att omvandla hela eller stora delar av fastigheten till seniorboenden, vilket tidigare benämnts trygghetsboende. Detta är i linje med Nacka kommuns ambition att öka antalet seniorboenden med minst ett i varje kommundel. Nacka seniorcenter Älta har haft god beläggning över åren och har lätt att få nya kunder vid vakanser.

speed dating i grebbestad fagersta dejt

Många av de boende uppskattar det centrumnära boendet och att de kan bo kvar nära sina gamla kvarter. I dialog med pensionärernas riksorganisation och Sveriges pensionärsförbund framgår att de vill ha ett centrumnära boende i Älta i framtiden.

Mötesplats för äldre i Nacka Forum stoppas – igen

Utveckling Älta centrum och planprocessen Arbetet med detaljplanen för Älta centrum pågår 2. Inom ramen för arbetet med detaljplanen ingår i nuläget ett särskilt boende för äldre med 54 platser.

  • Älta behöver ett hjärta Nyheter Uppdaterad november Knyt ihop Ältas olika delar, gör något åt Älta centrum och ordna en lokalbuss inom Älta.
  • Träffa tjejer i bredaryd
  • Älta behöver ett hjärta - silkwoodproject.com - Nacka Värmdö Posten på nätet
  • Dating apps i hällestad
  • Behovsprognos för äldres behov av bostäder - PDF Free Download

Detaljplanen ska preliminärt ut på samråd i januari och detaljplanen beräknas kunna antas i slutet av eller början av I planförslaget är det tilltänkta särskilda boende för äldre placerat på kommunägd mark med upplåtelseformen vårdboende eller bostäder. Baserat på kommunens prognoser för den demografiska utvecklingen i Nacka och Älta går det att grovt beräkna ungefär hur många Ältabor som kommer att behöva särskilt boende framöver.

VLOGG: Praktik på äldreboende

Kunderna väljer fritt enligt kundvalet men troligen vill många bo kvar lokalt, dessutom kan medborgare från både Tyresö och Stockholm Skarpnäck vara intresserade av boende i närområdet. Under öppnar Ältadalens boende med 54 platser. Sociala kvalitetsenheten bedömer att cirka 60 procent av platserna i ett privat boende normalt går till Nackabor och resten till kunder från andra kommuner, för Ältadalen motsvarar det 33 platser.

I dagsläget har boenden i Välfärd samhällsservice regi bara enstaka kunder från andra kommuner. Om länsöverenskommelser eller andra politiska initiativ blir av inom området uppstår förutsättningar att även ta emot kunder från andra kommuner i kommunala boenden. Diagrammet nedan utgår från att nuvarande boende i Älta centrum stängs samtidigt som det nya tilltänkta boende öppnar samt att Ältadalen har 33 Nackakunder från och framåt Prognos kunder i särskilt boende samt svalöv singlar SÄBO i Älta NSC Älta Ältadalen Nytt Älta centrum år år Äldre än 90 år Totalt antal kunder 4 4 5 Diagram 1, antal Ältabo i behov av särskilt boende över tid samt kapacitet i beslutade samt planerade boenden i kommundelen.

danmark hitta sex mötesplatser för äldre i gävle maria

Som synes i diagrammet ovan kommer det att finnas behov av fler platser i framtiden. Det kommer dock att bli svårt att fylla ett helt nytt särskilt boende med 54 platser mötesplatser för äldre i älta 36 är nya kunder redan Det behövs troligen lösningar där man successivt kan utöka antalet avdelningar för att möjligtvis nå full kapacitet cirka Ett nytt särskilt boende för äldre i Nacka med start kommer troligen att kräva alternativt nyttjande av delar av lokalerna under några år tills beläggningen är tillräckligt hög för att enbart bedriva särskilt boende där.

Under den tiden skulle det vara möjligt att använda lokalerna till andra välfärdstjänster såsom andra former av boenden, exempelvis genomgångsbostäder.

Behovsprognos för äldres behov av bostäder

Önskad utveckling för Välfärd samhällsservice Välfärd samhällsservice bedriver fem särskilda boenden för äldre samlat i verksamhetsområdet Nacka seniorcenter.

NSC Älta är den minsta enheten och det är en utmaning att bedriva en så liten enhet med god kvalitet och kostnadseffektivitet. Det är därför av stort affärsmässigt intresse att utveckla verksamheten i större och bättre anpassade lokaler. Nacka seniorcenter bedriver verksamhet med god kvalitet, nöjda kunder och hög effektivitet.

Många kunder söker sig till de kommunala boendena och inget tyder på minskat intresse från kunderna framöver. Genom att Nacka seniorcenter tillåts växa ökar möjligheterna till utveckling av kvalitet och erbjudanden inom äldreområdet samtidigt som nyttjandet av gemensamma resurser och möjligheterna till effektiviseringar ökar.

Att få möjligheten att från grunden utveckla ett helt nytt särskilt boende för äldre i egen regi ger en unik möjlighet till kunskapsuppbyggnad och nyutveckling inom allt från service och omvårdnad till luleå dejting och digitalisering. Processen för Välfärd samhällsservice För att komma vidare i processen krävs mötesplatser för äldre i älta och förtydligande.

dating sweden öland åby par söker man

Under vintern och våren behöver bland annat följande göras. Hitta juridiska lösningar för att i egen regi bygga och driva ett äldreboende i Älta centrum.

Identifiera och analysera olika former för att bebygga och utveckla fastigheten.

Liding Obibblan • Twitter

Fördjupade marknadsanalyser för särskilda boenden i Nacka med tonvikt på Älta. Ta fram en affärsplan för nytt särskilt boende för äldre i egen regi i Älta centrum. Planen måste inkludera olika scenarier för olika beläggningsgrad och hur fastigheten eller delar kvinna söker älskare den kan användas fram tills det särskilda boendet är fullbelagt.

Kunskapsuppbyggnad inom verksamhetsområdet för att skapa en tydlig bild av hur ett särskilt boende i framkant kan utformas. Ekonomiska konsekvenser Fortsatt utredning av förutsättningarna och framtagande av affärsplaner med mera genomförs med befintliga resurser inom Välfärd samhällsservice.

Ekonomiska konsekvenser och risker kopplat till byggande och drift av nytt särskilt boende för äldre kommer identifieras och diskuteras i nästa steg av processen.

Visningar: Transkript 1 13 Rapport Äldrenämnden Behovsprognos för äldres behov av bostäder Sammanfattning och slutsatser Det är svårt att bedöma hur Nacka kommuns ökade befolkningsmängd kommer att påverka behovet av bostäder för äldre. Det ökade behovet av särskilt boende har sannolikt ett ganska svagt samband med befolkningstillväxten. Rapporten gör ett försök att ge en ram för en möjlig behovsökning utifrån demografi och inflyttning från andra kommuner.

Konsekvenser för barn Inga konsekvenser för barn bedöms föreligga.