Hässelby hitta sex


Kvarnhagsgatan 12

Organisation Arbetet i stadsdelsförvaltning leds av stadsdelsdirektören Susanna Halldin Olsson. Förvaltningen består av sex avdelningar med ansvar för verksamheten inom respektive område.

hässelby hitta sex

Visa allt i listan Direktörens stab Staben är stadsdelsdirektörens stödfunktion och ska också fungera som stöd och bollplank åt förvaltningsledningen, övriga chefer och medarbetare i förvaltningsövergripande frågor. I stabsfunktionen ingår bland annat kommunikation, förvaltningens planerings- och uppföljningsprocess samt innovation.

Människorna i Hässelby Strand

Verksamhetsstöd dejtingsajt solberga stadsmiljö Avdelningen verksamhetsstöd och stadsmiljö består av fyra enheter: I stabsenheten ingår nämnd, registratur, arkivfrågor, säkerhet, trygghetsrelaterade frågor, informationssäkerhet samt kontakten med förvaltningens dataskyddsombud.

Ekonomi- och inköpsenheten ansvarar för förvaltningens ekonomifrågor som redovisning, bokslut, budget och prognosarbete.

hässelby hitta sex

Personalenheten hanterar chefsstöd inom hr-området samt vaktmästeri. Inom stadsmiljö- och lokalenheten finns bland annat stadsmiljö, lokalfrågor, praktisk säkerhet, plan- och miljöfrågor, upphandling samt it och telefoni.

hässelby hitta sex

Förskola Avdelningen för förskola ansvarar för kommunala förskolor, öppen förskola och introduktionsförskola. Förskolan omfattar tio enheter med cirka 2 inskrivna barn.

hässelby hitta sex

Inom avdelningen hanteras även handläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid samt insatser till barn hässelby hitta sex behov av särskilt stöd inom kommunala förskolan. E-post: forskola.

Människorna i Hässelby Gård

Avdelningen hanterar bland annat föräldrarådgivning, familjerätt, fältassistenter, fritidsgårdar och parklekar. Vuxna Avdelningen utreder vuxnas behov av stöd, vård och behandling.

\

Avdelningen hanterar bland annat försörjningsstöd, missbruksproblematik, relationsvåld och medborgarservice. Avdelningen utreder, fattar beslut om och genomför insatser för vuxna upp till 65 år med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.

Äldreomsorg Avdelningen för äldreomsorg utreder och fattar beslut om stöd- vård- och omsorgsinsatser för personer över 65 år, insatser som utförs av egna enheter eller privata vårdgivare. Inom avdelningen finns hemtjänst.